REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MODA ON-LINE

Obowiązuje od dnia 15.09.2017

 • 1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Moda On-line, który określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży Usług za pośrednictwem sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu usługi niezwiązanej bezpośrednio prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca – TADAM Fashion & Marketing Milena Niebrzydowska, Warszawa ul. Tadeusza Krępowieckiego 9 lok. 226 (kod pocztowy: 01-456), NIP 7191380996, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się dla potrzeb kontaktu z Klientami adresem elektronicznym kontakt@modaonline.eu i nr telefonu +48 606 275 201;

Usługa – kursy on-line, szkolenia stacjonarne, dostęp do internetowej platformy edukacyjne Moda on-linej, materiały szkoleniowe, konsultacje, kursy e-mailowe, które są przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego; Usługa jest określana w Regulaminie również jako Przedmiot Zamówienia;

Szkolenia stacjonarne – opracowane przez Sprzedawcę szkolenia z zakresu marketingu mody, komunikacji, mediów społecznościowych i brandingu prowadzone stacjonarnie w określonym miejscu i czasie przez Sprzedawcę;

Kurs on-line – opracowane przez Sprzedawcę szkolenie z zakresu marketingu modowego, prowadzone niestacjonarnie przez Sprzedawcę w określonym czasie za pomocą wybranych przez Sprzedawcę narzędzi służących do komunikowania się na odległość;

Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży tych Usług na warunkach wskazanych w Regulaminie;

Konto Klienta – podstrona sklepu internetowego, na której Klient może zaktualizować swoje dane osobowe, kontaktowe, hasło oraz sprawdzić stan zamówienia;

Hasło – niezbędny do zalogowania się do konta Klienta ciąg znaków alfanumerycznych wybrany przez Klienta;

Login  – adres poczty elektronicznej Klienta podany przez Klienta przy zakładaniu konta i podawany wraz z hasłem w celu zalogowania się do konta.

Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683);

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę i jest dostępny pod domeną modaonline.eu.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, a w szczególności zasady składania zmówień, płatności, rozwiązania lub zmiany umowy, odstąpienia od umowy, prowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Warunkiem koniecznym dokonania przez Sprzedawcę sprzedaży Usługi na rzecz Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Usługę wolną od wad fizycznych i prawnych.
 5. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażowych i gwarancji.
 6. Wszelkie informacje o cenie oraz istotnych właściwościach Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu są umieszczone przy oferowanej na stronie internetowej Sklepu Usłudze.
 • 3 WARUNKI TECHNICZNE
 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linuks lub Windows;
  • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej najnowszej;
  • aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies;
  • w razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie w urządzeniu jednego z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android, Windows Phone, BlackBerry, iOS oraz
  • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 2. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanej Usługi na stronie internetowej Sklepu.
 3. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, jak również w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych kupujących.
 4. Klient nie może podejmować jakiejkolwiek działalności polegającej na:
  • rozsyłaniu lub umieszczaniu w Sklepie niezmówionej informacji handlowej lub umieszczania informacji typu SPAM oraz innej naruszającej prawo lub dobre obyczaje;
  • modyfikowaniu jakichkolwiek treści Sklepu, jego funkcjonalności lub sprawności działania, plików za wyjątkiem aktualizowania swoich danych osobowych na Koncie Klienta.
 • 4 SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składa zamówienie poprzez:
 • wybór jednej lub więcej pozycji z dostępnych w Sklepie Usług i wskazując ilość każdej z nich;
 • podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu;
 • wskazanie sposobu i adresu dostawy;
 • wskazanie adresu na jaki ma zostać wystawiona faktura, jeśli została wybrana opcja wystawienia faktury;
 • wybór sposobu zapłaty zgodnie ze wskazówkami podanymi na dalszym procesie realizowania Zamówienia.
 1. Zamówienie uważa się za złożone jeżeli w formularzu Zamówienia zostaną zmieszczone wszystkie dane pozwalające na identyfikację Zamówienia oraz Klienta, w tym wszystkie dane wskazane w ust. 2 pkt 2 powyżej.
 2. Każde złożone zamówienie otrzymuje indywidualny numer pozwalający na połączenie zamówienia z klientem oraz identyfikację Zamówienia i Klienta.
 3. Klient potwierdza dokonanie zakupu poprzez naciśnięcie na stronie internetowej sklepu przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie informacji o przyjęciu Zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi z chwilą naciśnięcia na stronie internetowej Sklepu internetowego przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Klient może założyć Konto Klienta, które umożliwia mu dostęp do panelu klienta i ułatwia składane kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, jak również umożliwia sprawdzanie stanu zamówienia, jednakże założenie Konta Klienta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. Jeżeli Klient składa zamówienie bez zakładania Konta Klienta powinien zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 6. Utworzenie Konta Klienta następuje na skutek zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy o prowadzenie Konta Klienta, która jest zawarta na czas nieoznaczony.
 7. Celem utworzenia Konta Klienta konieczna jest rejestracja, która jest bezpłatna i dobrowolna.
 • Utworzenie Konta Klienta jest możliwe po wcześniejszym:
 • zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowania jej;
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych konsumenta w celach korzystania z Konta Klienta oraz realizowania Zamówień;
 • ustanowieniu przez Klienta loginu i hasła do Konta Klienta.
 • Hasło do Konta Klienta powinno być znane tylko Klientowi.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta osobom trzecim hasła i loginu do Konta Klienta.
 • Klient może w każdym czasie usunąć Konto. W tym celu zgłasza Sprzedawcy na adres mailowy kontakt@modaonline.eu żądanie usunięcia Konta Klienta. Klient może dokonać usunięcia konta również samodzielnie poprzez zaznaczenie w panelu klienta odpowiedniej opcji wyboru. Zarówno żądanie usunięcia Konta Klienta jak i samodzielne usunięcie tego konta stanowią wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta Klienta.
 • Umowa o prowadzenie Konta Klienta może zostać wypowiedzenia również przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokonuje wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Klienta. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta jeśli Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób naruszający prawa innych kupujących lub osób trzecich lub jeśli kupujący podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej lub podejmuje innego rodzaju niepożądane aktywności typu SPAM.
 • 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w terminach określonych w ofercie, po dokonaniu zapłaty, w przypadku szkoleń stacjonarnych oraz kursów on-line albo w terminach ustalonych indywidualnie z Klientem, po dokonaniu zapłaty, w przypadku konsultacji.
 2. W przypadku niemożności terminowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę z powodu braku Usługi lub takiej ilości Usług jaką Klient zamówił, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta pocztą elektroniczną nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia proponując jednocześnie inny termin wykonania Usługi lub jej częściową realizację.
 3. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia albo też częściowej realizacji. W takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego cenę w terminie 3 dni od dnia niezaakceptowania przez Klienta nowego terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia albo częściowej realizacji, a Klient nie będzie występował w stosunku do Sprzedawcy z żadnymi roszczeniami w związku z brakiem realizacji Zamówienia.
 • 6 CENY I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie ceny Usług podane w ofercie na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 2. W ramach Sklepu Internetowego dostępne są następujące formy płatności:
 • Płatność on-line – przelew elektroniczny lub karta płatnicza obsługiwane przez Przelewy24, którego operatorem jest grupa PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON:301345068, nr KRS 0000347935 i DaliCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 781-173-38-52, REGON:634509164, nr KRS 0000306513;
 • Przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy o nr 05 1050 1054 1000 0092 1168 1771,
 1. W przypadku korzystania przez Klienta z tradycyjnego przelewu jako metody płatności w tytule przelewu należy wskazać indywidualny numer zamówienia, który jest widoczny podczas dokonywani kolejnych etapów procesu zamawiania Usługi oraz w informacji potwierdzającej dokonanie zakupu, wysłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Płatności wykonywane on-line są realizowane natychmiastowo. W przypadku przelewu tradycyjnego termin wymagalności wynosi 3 (słownie: trzy) dni.
 • 7 PROCEDURA REKLAMACYJNA
 1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.
 2. W sprawach reklamacji należy kontaktować się na: adres e-mail: kontakt@modaonline.eu, tel. 606-275-201 w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-17:00, adres korespondencyjny TADAM Fashion & Marketing ul. T. Krępowieckiego 9/226, 01-456 Warszawa. Koszty połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie, zgodnie z pakietem taryfowym operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta konsument.
 3. Reklamacja przysługuje w przypadku:
 • opóźnienia w dostarczeniu lub realizacji Usługi;
 • nieprawidłowych danych na rachunku lub fakturze;
 • w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonej Usługi.
 1. W reklamacji należy wskazać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny stanowiącej podstawę reklamacji, żądanie Klienta oraz podanie numeru konta bankowego, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wady fizycznej lub prawnej Przedmiotu Zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę.
 2. Termin na rozpatrzenie reklamacji w razie żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny wynosi 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od daty jej złożenia Sprzedawcy. Jeśli w terminie 14 (słownie: czternaście) dni Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji uznaje się, że reklamację uznał.
 3. Sprzedawca przesyła informacje dotyczące reklamacji i jej uznania na adres poczty elektronicznej Klienta reklamującego.
 • 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 14 (słownie: czternaście ) dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego złączni nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być według wyboru konsumenta wysłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@modaonline.eu albo wysłane na piśmie na adres TADAM Fashion & Marketing ul. T. Krępowieckiego 9/226 01-456 Warszawa.
 3. Sprzedawca niezwłocznie odsyła konsumentowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Na skutek odstąpienia konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca otrzymaną cenę używając tego samego sposobu płatności jaki użył konsument przy składaniu Zamówienia, chyba że konsument jednoznacznie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.
 5. Termin zwrotu ceny wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od daty dojścia do wiadomości Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W razie odstąpienia po złożeniu przez konsumenta żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy konsument ma obowiązek zapłaty poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów. Kwotę zapłaty za spełnione świadczenie do chwili odstąpienia od umowy oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia, zgodnie z art. 35 Ustawy.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy.
 • 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPARYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy wojewódzkich inspektorach, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063) występując z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego na tle wykonywanej umowy. Regulamin organizacji i działania sądu polubownego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017, poz. 1356). Postępowanie przed takim sądem jest dobrowolne zarówno dla konsumenta jak i dla Sprzedawcy.
 2. Informacje dotyczące procedur, sposobu dostępu i wykazów sądów polubownych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsument może również zwrócić się do organizacji konsumenckiej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Postępowanie przy udziale organizacji konsumenckiej jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i dla konsumenta.
 • 10 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w trakcie procesu składnia Zamówienia jest TADAM Fashion & Marketing Milena Niebrzydowska, Warszawa ul. Tadeusza Krępowieckiego 9 lok. 226 (kod pocztowy: 01-456), adres elektroniczny kontakt@modaonline.eu.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia ze zbioru danych osobowych.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny Klienta pozwalające na identyfikację urządzenia Klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji sklepu internetowego i ułatwiają sprzedawcy modernizowanie funkcjonalności sklepu internetowego dla potrzeb Klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej sklepu.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta, która jest wyrażana przez włączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej, z której aktualnie Klient korzysta.
 5. Klient może w każdym czasie wyłączyć opcję, o której mowa w ust. 4.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2017
 2. Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 będący wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia.

Załącznik nr 1 do

Regulaminu Sklepu Internetowego

TADAM Fashion & Marketing Milena Niebrzydowska

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Miejscowość,  data

Imię i nazwisko

Adres

Adres e-mail

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja,___________________________________,niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia następującej usługi_____________________________________________________________.

Umowa została zawarta w dniu_______________________________.

Podpis

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 14 (słownie: czternaście ) dni od daty zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego złączni kr 1 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być według wyboru konsumenta wysłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@modaonline.eu albo wysłane na piśmie na adres TADAM Fashion & Marketing T. Krępowieckiego 9/226, 01-456 Warszawa.
 3. Sprzedawca niezwłocznie odsyła konsumentowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie odsyła konsumentowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Na skutek odstąpienia konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca otrzymaną cenę używając tego samego sposobu płatności jaki użył konsument przy składaniu Zamówienia, chyba że konsument jednoznacznie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.
 6. Termin zwrotu ceny wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od daty dojścia do wiadomości Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Jeśli konsument odstępuje od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przed upływem 14 (słownie: czternaście dni) zagwarantowanego na realizację prawa odstąpienia, to ma wówczas obowiązek zapłacenia za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty za spełnione świadczenie do chwili odstąpienia od umowy oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia, zgodnie z art. 35 Ustawy.